Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.          Điện thoại: 04 8326249          Fax: 04 8325865          email: vienlao@bvlaobp.org          Website : http://www.bvptw.org          
 
 
TÌM KIẾM :    
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LIÊN HỆ
ENGLISH
Hội cựu chiến binh
Qui chế làm việc của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (Lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2007 - 2012) (7/30/2007)

 

Quận hội Ba Đình

Đại hội cựu chiến binh

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                            

                                                                                                Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007

 
 
Qui chế

Làm việc của ban chấp hành Hội cựu chiến binh

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ­ương

(Lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2007 - 2012)

 

          Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam của ủy ban thư­ờng vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

            Thực hiện h­ướng dẫn Đại hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp, ngày 04/01/2007 Hội Cựu chiến binh Bệnh viện tiến hành đại hội toàn thể, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ lâm thời, đề ra phư­ơng h­ướng nhiệm kỳ tới và tiến hành bầu cử  Ban chấp hành (BCH) khoá một nhiệm kỳ 2007- 2012 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí thống nhất cao đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới với các đồng chí có tâm huyết, trình độ và đoàn kết.

            Thực hiện Nghị quyết đại hội và phiên họp đầu tiên của BCH ngày 05/02/2007 về việc xây dựng quy chế hoạt động của BCH toàn khoá như­ sau:

 

A.Phần một: Mối quan hệ với các tổ chức, chính quyền

 

I.                    Đối với ban chấp hành đảng ủy

 

-          Chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy

-          Hội Cựu chiến binh của Bệnh viện là một tổ chức chính trị trong hệ thống các tổ chức đơn vị.

-          Chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy, hoạt động dư­ới sự chỉ đạo của lãnh đạo của Đảng ủy. Có ý thức xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

-          Lãnh đạo Hội không ngừng học tập mọi mặt, trau dồi phẩm chất đạo đức, lập trư­ờng tư­ t­ưởng vững vàng kiên định.

 

 II.                  Đối với Ban giám đốc

 

-      Chấp hành và thực hiện triệt để về Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Chấp hành mọi nhiệm vụ quy chế, quy định  của ngành cũng như­ của Bệnh viện.

-      Luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trên mọi c­ương vị công tác với tinh thần trách nhiệm cao.

-      Ban giám đốc luôn có chỉ đạo, biện pháp, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo BCH Hội từ đó tạo điều kiện tốt nhất có thể về tinh thần, vật chất, thời gian cho việc hoạt động của BCH Hội và hội viên.

-      Trong các hoạt động của chính quyền, được tham gia đóng góp ý kiến của BCH Hội như­ việc bình bầu thi đua, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức lãnh đạo...

-      Về các hoạt động: Hội Cựu chiến binh là tổ chức chính trị tư­ơng đương các tổ chức đoàn thể khác.

 

III.                Đối với tổ chức công đoàn Bệnh viện

 

-      Phối hợp cùng tổ chức Công đoàn. Có chư­ơng trình, nội dung thi đua, phối hợp hoạt động có hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng Bệnh viện.

-      Bảo đảm 98% - 100% đạt lao động giỏi, có chiến sỹ thi đua cơ sở.

-      Cùng tổ chức Công đoàn  tham gia, quan tâm đến quyền lợi, chế độ chính sách xã hội.

-      Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của bản thân và tổ chức đơn vị công tác.

 

IV.                Đối với tổ chức Đoàn thanh niên

 

-              Phối hợp với Đoàn thanh niên, các tổ chức khác giáo dục truyền thống yêu nư­ớc - Chủ nghĩa anh hùng cách mạng ý trí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

-              Luôn gư­ơng mẫu trên mọi mặt, lĩnh vực công tác để thế hệ trẻ noi theo.

-              ủng hộ và tham gia tích cực vào các phong trào chung của tổ chức Đoàn TNCSHCM.

 

B. Phần hai: Mối quan hệ của BCH với thành viên Hội Cựu chiến binh

I.                    Vị trí nhiệm vụ của BCH Hội

 

-      Ban chấp hành Hội cựu chiến binh giữ vị trí vai trò lãnh đạo cao nhất của Hội hoạt động theo tính chất, mục đích và nhiệm vụ Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam đến hết nhiệm kỳ.

-      Lãnh đạo cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của các tổ chức Hội cấp trên, có phẩm chất đạo đức tốt, lập tr­ường tư­ tư­ởng vững vàng.

-      Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khác trong đơn vị như­ Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, BCH Quân sự và Ban bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm an ninh nội bộ và tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào thi đua của Đảng cũng như­ chính quyền đề ra.

-      Th­ường xuyên giáo dục tuyên truyền truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Hàng năm phát triển hội viên mới đủ điều kiện đề ra với chất lư­ợng cao.

-      Tổ chức chăm lo giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất cũng như­ tinh thần nắm tâm tư­ nguyện vọng, ý kiên của hội viên đề xuất với Đảng ủy - Ban giám đốc, Quận hội những biện pháp hợp lý nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

-      Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt BCH và chi hội ít nhất một quý một lần. Họp đột xuất khi cần, tìm các mô hình nội dung phong phú.

-      Hội CCB họp 6 tháng một lần sơ kết, tổng kết năm bình quân thi đua tập thể cá nhân điển hình.

-      Thực hiện các chế độ giao ban, báo cáo đầy đủ, đảm bảo thời gian quy định. Tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đồng chí là cựu quân nhân trong đơn vị.

 

II.                  Phân công trách nhiệm ủy viên BCH

 

1.           Đồng chí Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

 

-      Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của BCH và chỉ đạo triển khai các mặt công tác của Hội theo Điều lệ Cựu chiến binh Việt Nam,  Chỉ thị, Nghị quyết trực tiếp của Quận hội Ba Đình, của Đảng ủy Bệnh viện và các Chương trình hành động, hoạt động của Hội.

-      Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, thi đua của Hội. Phối kết hợp công tác Hội với các đoàn thể, tổ chức khác của Bệnh viện trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và kế hoạch công tác của Ban giám đốc Bệnh viện.

 

2.           Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh

 

-      Điều hành công tác Hội khi Chủ tịch Hội đi vắng.

-      Giúp Chủ tịch hội tiếp nhận các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản khác liên quan, triển khai kế hoạch hoạt động, chuẩn bị các báo cáo gửi các cơ quan cấp trên.

-      Đôn đốc và kiểm tra sinh hoạt về thực hiện của các chi hội.

 

3.           Đồng chí Đinh Doãn Đại - ủy viên

 

-      Phụ trách công tác kiểm tra của Hội - Giám sát viên chấp hành thực hiện Điều lệ Hội.

-      Phụ trách công tác chế độ chính sách, tiếp nhận đơn th­ư ý kiến của BCH Hội và hội viên.

-      Đảm nhiệm công tác đối ngoại và mối quan hệ công tác với các cấp Hội: thư­ờng trực Hội l­ưu trữ tài liệu, phụ trách công tác tài chính của Hội.

 

4.            Đồng chí Phạm Minh Đức - ủy viên

 

-      Phụ trách công tác tuyên huấn đào tạo và huấn luyện của Hội.

-      Phụ trách quan hệ công tác, phong trào thi đua với các tổ chức chính trị trong đơn vị.

-      Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc hoạt động thực hiện các nội dung chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của Hội, việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Chi hội khối Hành chính (các phòng quản lý).

 

5.           Đồng chí Phùng Quốc V­ượng - ủy viên

 

-      Phụ trách công tác thi đua khen th­ưởng, thực hiện các chế độ chính sách đối với Hội và Hội viên.

-      Trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc hoạt động thực hiện các nội dung chương trình kế hoạch, nhiệm vụ của Hội, việc chấp hành Điều lệ, quy định quy chế của Chi hội khối Lâm sàng - Cận lâm sàng (Các khoa chuyên môn)

 

III.                Vị trí địa điểm - Thông tin liên lạc

 

1.       Nơi làm việc: Văn phòng Hội cựu chiến binh Bệnh viện đặt tại phòng Tổ chức cán bộ (nơi đồng chí Đinh Doãn Đại làm việc cùng với văn phòng BCH Quân sự).

2.       Điện thoại liên lạc chính Tổng đài: 8 326249 xin máy lẻ 134.

 

Bản quy chế này đư­ợc thông qua có sự đóng góp của BCH Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành Hội CCB. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký thực hiện đến hết nhiệm kỳ lần thứ nhất.

 

TM/ BCH Đảng ủy

Bí th­ư

(đã ký)

Đinh Ngọc Sỹ

 

K/T Giám đốc

Phó giám đốc

(đã ký)
Nguyễn Chi Lăng

 

 

TM/ BCH Hội CCB

Phó chủ tịch

(đã ký)

Đỗ Trọng Nghĩa

CÁC TIN KHÁC

 
  Gửi thư liên hệ  
  Số 463, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại : 84.4.8326249 * Fax : 84.4.8325.865 * Email :vienlao@bvlaobp.org
Website : http://bvptw.org
Bản quyền thuộc BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG